Aktuelnosti

Šta je agro pelet?

Agropelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, po potrebi sušenja i presovanja raznih bio materijala. On predstavlja veoma efikasno gorivo, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži slama od soje, pšenice, ječma, tritikala, kukuruzovina, ljuske od suncokreta i ostalih energetskih biljaka.

U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značaju. Uvidevši značaj ove vrste energenta, EMS-PELLET je rešio da se posveti proizvodnji agropeleta visokog kvaliteta. Naš agropelet ispunjava sve evropske norme i standarde za ovu vrstu goriva.

Korišćenje agropeleta, kao materijala za ogrev, ima višestruke prednosti, kako na očuvanje životne sredine, tako i za korisnike:

  • Korišćenje jedne tone agropeleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje 438 litara lož-ulja, ili 394 kg propana-butana, ili 525 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.200 kilovat-časova električne energije
  • Značajno smanjuje emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive, a po sagorevanju ostavlja tek 6 –7,5 % pepela
  • Agropelet se proizvodi od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, hemikalije ili aditive
  • U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije
  • Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrevnog drveta